Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti s ručeným obmedzeným POŠVANC FITNESS s.r.o. (ďalej len „VOP“)

OBSAH

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Objednávka
 3. Cena produktov, pokuty, faktúry
 4. Forma platby
 5. Spôsob platby
 6. Zabezpečenie
 7. Dodacie podmienky
 8. Garancia
 9. Ochrana práv duševného vlastníctva
 10. Odstúpenie od zmluvy
 11. Zodpovednosť za obsah webu
 12. Ochrana osobných údajov
 13. Záverečné ustanovenia
 14. Kontakt
 1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.isposvancfitness.com, bližšie informácie môžete získať na adrese info@posvancfitness.com ( zákaznícka podpora ).

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.isposvancfitness.com. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je POŠVANC FITNESS s.r.o., so sídlom hlavná 354, 930 41 Hviezdoslavov, IČO: 50557203, DIČ: 2120388050.
Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Predávajúci:

POŠVANC FITNESS s.r.o., Hlavná 354, Hviezdoslavov 930 41 , IČO: 50557203, DIČ: 2120388050, IČ DPH: SK2120388050

a) Pošvanc Fitness klub – je spoločnosť s ručeným obmedzeným, ktorej hlavným predmetom činnosti sú konzultačné, poradenské a tréningové služby v oblasti fitness a zdravého životného štýlu (koučing). Do Posvanc Fitness klubu patrí každá fyzická alebo právnická osoba ktorá nadviaže akúkoľvek spoluprácu s trénerom Posvanc Fitness alebo využije jej služby a produkty.

 1. b) Objednávka– záväzná objednávka tréningovej jednotky, permanentky alebo inej služby/produktu firmy POŠVANC FITNESS s.r.o.
 2. c) Spotrebiteľ– je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy uzavretej v zmysle tejto časti VOP a POŠVANC FITNESS s.r.o. nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 3. d) Tréner – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.
 4. e) Tréning –jednohodinové vedenie fyzickej osoby, zamerané na zlepšenie fyzickej kondície a sily.
 5. f) Účastník– je každá fyzická osoba, ktorá sa v čase určenom trénerom dostavila na miesto konania Tréningu.
 6. g) Záujemca– fyzická osoba (spotrebiteľ), fyzická osoba (podnikateľ) alebo právnická osoba, ktorá riadne vyplnila Objednávku a odoslala ju POŠVANC FITNESS s.r.o. na príslušné pole.
 7. h) Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ)– fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
 8. i) Záujemca – fyzická osoba (podnikateľ) –fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a podniká na základe živnostenského alebo iného oprávnenia.
 9. j) Záujemca – právnická osoba –právnická osoba, podnikateľ
 10. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.isposvancfitness.com spoločnosti POŠVANC FITNESS s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou  súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky. Zrušiť objednávku zo strany kupujúceho možno podľa bodu 9 týchto Obchodných podmienok.

 1. Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí prihlášky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.posvancfitness.com/platne-cenniky-2024. Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny služby za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňová doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

 1. Forma platby

Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odoslaní objednávkového formulára.

 1. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti STRIPE.

Možnosti platieb:

 1. a) Online platobní kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro
 2. b) Bankovým prevodom
 1. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 1. Garancia

Za svoje služby POŠVANC FITNESS s. r. o. ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Tréner pod značkou Pošvanc Fitness je povinný dbať dôraz na techniku správne prevedených cvikov, a celkovej tréningovej jednotky. Ak klient zistí že je trénerom zanedbávaný, robí všetky potrebné veci pre dosiahnutie výsledkov podľa pokynov trénera, a nedosahuje dané výsledky, môže klient ukončiť spoluprácu ihneď a peniaze mu vrátime. Je potrené, aby klient zaslal žiadosť o vrátenie poplatku za zakúpené tréningy do 30 dní od zakúpenia permanentky alebo programu, elektronicky prostredníctvom e – mailu na adresu: info@posvancfitness.com. Do predmetu správy treba uviesť: 100% garancia vrátenia peňazí a k žiadosti je potrebné pripojiť scan faktúry, resp. daňového dokladu a číslo účtu na zaslanie úhrady. Iný Záujemca ako Záujemca – fyzická osoba (spotrebiteľ), teda podnikateľ a právnická osoba musia uviesť rovnaké číslo účtu ako to, z ktorého platbu vykonali. Finančné prostriedky, ktoré je POŠVANC FITNESS s.r.o. povinná podľa tohto odseku VOP vrátiť, vráti bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odoslania prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

 1. Ochrana práv duševného vlastníctva

9.1.
POŠVANC FITNESS s.r.o. je vlastníkom všetkých materiálov alebo je držiteľom práv, ktoré ju oprávňujú k ich použitiu na tréningoch s trénerom alebo online materiáloch. Akékoľvek použitie týchto materiálov ktoroukoľvek treťou osobou na komerčné účely bez súhlasu POŠVANC FITNESS s.r.o. je zakázané.

9.2.
Všetky tréningové aktivity, výučba a inštruktáž spojené s Tréningom, najmä Rizikové cvičenia, sú chránené Autorským zákonom, zákon č. 618/2003 Z. z. platným v Slovenskej republike. Počas tréningu nie je Účastníkom dovolené robiť audio záznam, video záznam alebo akúkoľvek inú formu nahrávania tréningových aktivít, výučby a inštruktáže.

10.     Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 30 dní od zakúpenia produktu pokiaľ služba nebola využitá, a to elektronickou formou na tento email: info@posvancfitness.com s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene služby. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

 1. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť POŠVANC FITNESS s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter Vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádzate v objednávke (prihláške) produktu, sú nevyhnutné pre Vašu identifikáciu ako registrujúceho.

Vaše osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databáze POŠVANC FITNESS s.r.o., so sídlom Hlavná 354, 930 41 Hviezdoslavov, IČO: 50557203, DIČ: 2120388050, ako správcu, a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

12.1.
Záujemca udeľuje firme POŠVANC FITNESS s.r.o. potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje POŠVANC FITNESS s.r.o. tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

12.2.

POŠVANC FITNESS s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči Záujemcom a Členom klubu PosvancFitness, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe v zmysle čl. 4 ods. 4.5 VOP, oboznámení Člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov a služieb POŠVANC FITNESS s.r.o., či tretích strán. Odoslaním registračného formulára Záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. POŠVANC FITNESS s.r.o. ďalej spracúva osobné údaje v prospech Záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. POŠVANC FITNESS s.r.o. zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov POŠVANC FITNESS s.r.o. podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia POŠVANC FITNESS s.r.o. na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

12.3.

POŠVANC FITNESS s.r.o. spracúva osobné údaje v prípade Záujemcu – spotrebiteľa v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), adresu na doručovanie písomností v listinnej podobe, ak je odlišná od adresy trvalého bydliska, fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k Záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania Záujemcu, IČO Záujemcu, DIČ Záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu Záujemcu a adresu na doručovanie písomností Záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania Záujemcu.

12.4.

V prípade, že si Záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke POŠVANC FITNESS s.r.o. a jej partnerov označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu Záujemcu, resp. Člena klubu Posvanc Fitness. O zrušenie tejto služby môže Záujemca, resp. Člen klubu Posvanc Fitness požiadať elektronickou poštou na adrese: info@posvancfitness.com. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

12.5.

Záujemca, resp. Člen programu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: info@posvancfitness.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu POŠVANC FITNESS s.r.o.  a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie


12.6.

POŠVANC FITNESS s.r.o. využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb Záujemcu a Člena klubu Posvanc Fitness v rámci Stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie Stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy POŠVANC FITNESS s.r.o. a jej produktov a služieb na iných webových stránkach prezeraných Záujemcom a Členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu Stránky, IP adresy, z ktorej Zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na Stránke a iných aktivitách spojených s návštevou Stránky. Informácie o pohybe Záujemcu, resp. Člena klubu na Stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého Záujemca či Člen programu navštívil Stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.4.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

 1. Kontakt

Firma: POŠVANC FITNESS s.r.o.
Sídlo: Hlavná 354, 930 41 Hviezdoslavov

IČO: 50557203
DIČ: 2120388050

Bankové  spojenie
Iban:
 SK05 0200 0000 0037 7052 5851
Banka:  Všeobecná úverová banka – VÚB BANKA

BIC: SUBASKBX
Údaje o banke: VUB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Martina Bogyo

Zákaznícka podpora

telefónny kontakt: +421 (0)948 476 602
emailový kontakt podpora: info@posvancfitness.com
emailový kontakt fakturácie: fakturácie@posvancfitness.com